CLIK

24V-AC/DC - 12W - IP65

CLIK 24V-AC/DC LARGE

60° LED Module

CLIK 24V-AC/DC MEDIUM

60° LED Module

CLIK 24V-AC/DC SPOT

60° LED Module

CLIK

100÷240V-AC - 12W - IP65

CLIK 100÷240V-AC LARGE

60° LED Module

CLIK 100÷240V-AC SPOT

60° LED Module

How Can We Help?